NAGE WAZAUchi komi composés :

    1- tsuri komi goshi (droite) 2- ko uchi gari (droite)
    1- tsuri komi goshi (droite) 2- ippon seoi  (gauche)
    1- o soto gari  (droite) 2- ko uchi gari (droite)

    1- tsuri komi goshi (droite) 2- ko uchi gari (droite) 3- sasae tsuri komi ashi (gauche)
    1- sasae tsuri komi ashi (droite) 2- o soto gari (gauche) 3- tsuri komi goshi (droite)
    1- sasae tsuri komi ashi (gauche) 2- sode tsuri komi goshi (gauche) 3- tai otoshi (droite)
    1- sasae tsuri komi ashi (gauche) 2- harai goshi mawarikomi (gauche) 3- o uchi gari (droite)
    1- sasae tsuri komi ashi (droite) 2- o soto gari (gauche) 3- harai goshi (droite)

    1- sasae tsuri komi ashi (gauche) 2- o soto gari (droite) 3- ippon seoi  (gauche) 4- ko uchi makikomi(droite)
    1- sasae tsuri komi ashi (gauche) 2- ko uchi gari (droite)3- o uchi gari (droite) esquive 4- sode tsuri komi goshi (gauche)
    1- sasae tsuri komi ashi (droite) 2- tsuri komi goshi (droite) 3- sode tsuri komi goshi (gauche) 4- harai goshi (droite)
    1- o soto gari  (droite) 2- ko uchi gari (droite)3-  sasae tsuri komi ashi (gauche) 4- hane goshi (droite)
    1- o soto gari  (droite) 2- hiza guruma (gauche) 3- hane goshi (droite) 4- sode tsuri komi goshi (gauche)
    1- o soto gari  (droite) 2- o uchi gari (droite) 3- harai  tsuri komi ashi (gauche) 4- harai goshi (droite)

    1- sasae tsuri komi ashi (gauche) 2- sode tsuri komi goshi (gauche) 3- o soto gari  (droite) 4- harai goshi (gauche) 5- o uchi gari (droite)
    1- o soto gari  (droite) 2-sasae tsuri komi ashi (gauche) 3-  tai otoshi (droite) 4- o uchi gari (droite) 5- ippon seoi  (droite)
    1-  ippon seoi  (droite et gauche) 2- tsuri komi goshi (droite)3- o soto gari (droite) 4-harai goshi (gauche) 5-tai otoshi (droite)DAKI AGE

 

HIKOMI GAESHI

DAKI WAKARE

KO UCHI GAESHI

 

 

 

 

KIBISU GAESHI

 

 

 

 

KUCHIKI TAOSHI


retour page technique